top of page

SORSOLÁSI SZABÁLYZAT

A NYEREMÉNYJÁTÉK SORSOLÁSA 2021. ÁPRILIS 16-IG BEKÜLDÖTT ÉRVÉNYES REGISZTÁRCIÓ HIÁNYÁBAN ELMARAD

 

1. A SORSOLÁS SZERVEZŐJE

A Garcon Vendéglátóipari Rendszert ábrázoló fénykép beküldéséhez kapcsolt ajándéksorsolás (a

továbbiakban: Játék) szervezője a XOFT Kft., H-7625 Pécs, Ótemető utca 2. (a

továbbiakban: Szervező).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a

Szervező által megbízott ügynökség, az Effectivo Communications Bt. (székhely: 2600 Vác, Edison

u. 19.) (a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

 

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS A JÁTÉK MENETE

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar

hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött

magyar állampolgár vehet részt.

2.2. A résztvevő a Garcon Vendéglátóipari Rendszert ábrázoló és a használata közben készített

fotót elküldi a jatek@xoft.hu email címre és nevét, e-mail címét, valamint üzletének nevét megadja

vagy korábban megadta a XOFT Kft. részére.

2.3. Egy résztvevő a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni. Azaz egy e-mail

cím csak egyszer szerepel a sorsolásban, többszöri beküldés esetén is.

2.4. A játékban az Effectivo Communications Bt.. és XOFT Kft. alkalmazottai, valamint mindezen

személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek

részt.

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A sorsolásban a 2021. március 16 – április 16 -ig a Garcon Vendéglátóipari Rendszert ábrázoló

és a használata közben készített fotót a jatek@xoft.hu-ra beküldők, valamint nevüket, üzletük nevét

és e-mail címüket megadók vehetnek részt.

 

4. MEGNYERHETŐ NYEREMÉNY ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK

4.1. A Garcon Vendéglátóipari Szoftvert ábrázoló fényképet a jatek@xoft.hu-ra elküldők, valamint

nevüket és e-mail címüket megadók között 1 db nettó 315 000 Ft értékű POSIFLEX PS

3415E por, ütés, vízálló érintőképernyős számítógépet sorsolunk ki.

4.2. A játék sorsolását az Effectivo Communications Bt. (székhely: 2600 Vác, Edison u. 19.) végzi

2021. április 23-án, amely elektronikus úton dokumentálva történik.

4.3. A nyertes nevét a https://www.facebook.com/garcon.hu oldalon tesszük közzé legkésőbb 2021.

április végéig.

4.4. A nyereményről a nyertest e-mail címén értesítjük postázási adatok pontosítása miatt.

Amennyiben a nyertes 2-szeri megkeresésre sem válaszol 15 napon belül, a nyeremény nem

kerül kiküldésre. A postázási adatok megadása után a nyeremény legkésőbb 2021. július 20-ig

kiküldésre kerül.

4.5. Az Azonnali nyeremények kézbesítése során a kiszállító futár a csomag átvételéért nem

jogosult pénzt kérni. Amennyiben erre mégis sor kerül, Szervező felhívja a Nyertes figyelmét,

hogy a csomagot ne vegye át és jelentse ezt a jatek@xoft.hu e-mail címen. Ez esetben az

Azonnali nyereményt a futárszolgálat ismételten, díjmentesen kiszállítja a Nyertes részére.

4.6. Amennyiben az Azonnali nyeremény a kiszállítás során megsérül, Szervező felhívja a Nyertes

figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át, hanem a futárral vetessen fel erről jegyzőkönyvet a

helyszínen és a csomagot küldje vissza Lebonyolító részére az ügy kivizsgálása érdekében. A

csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában Szervező és Lebonyolító a

nyereményre vonatkozóan reklamációt nem fogad el.

4.7. A nyeremény készpénzre át nem váltható.

5. ÉRVÉNYTELENSÉG

Érvénytelen regisztrációnak minősül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben:

A Pályázó nem töltötte be a 18. életévét.

A Pályázó nem magyar állampolgár.

Amennyiben a Regisztráló nem természetes személy.

A regisztráló nem adja meg nevét, üzletének nevét és e-mail címét.

A regisztráló tévesen adta meg a nevét, üzletének nevét vagy e-mail címét.

A Pályázó nem megfelelő képet küld.

6. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

6.1. A Játékos a játékban való részvétellel tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért

mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési

késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget.

6.2. A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk,

hogy a Játékos a játékban való részvétellel feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz,

hogy nevét, e-mail címét, továbbá nyertessége esetén nevét és lakóhelyét a nyeremény

átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a nyereményjáték

lebonyolításában részt vevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok

szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

rendelkezéseinek megfelelően kezeljék. Adatfeldolgozó: Effectivo Communications

Bt. (székhely: 2600 Vác, Edison u. 19.)

6.3. A Játékosok a beküldött képekkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázat keretében elkészített

és benyújtott művet, illetve üzletének nevét a Szervező az alapszabályában meghatározott

céljaival kapcsolatos tevékenysége során, ideértve különösen de nem kizárólag kommunikációs

és marketingtevékenysége céljából saját döntésétől függően nyilvánosságra hozza és

ellenérték megfizetése nélkül térbeli, időbeli és a felhasználás módjára vonatkozó korlátozás

nélkül, nem kizárólagos jelleggel felhasználja, ideértve különösen de nem kizárólag az

átdolgozás, többszörözés, terjesztés, közzététel, nyilvános bemutatás és előadás, valamint a

kiállítás eseteit is. A Játékos szavatol azért, hogy a pályázati anyag és az annak részét képező

szerzői mű a pályázó saját szellemi alkotása és ezért annak a Szervező általi felhasználása

más harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. A Szervező nem köteles bármely

pályamunkát bármely módon felhasználni.

6.4. A képek beküldésével a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a képeket és üzletének nevét a

Szervező a honlapján, Facebook oldalán, online kampányokban és egyéb online

megjelenésekben a Játékos külön értesítése nélkül, illusztrációként felhasználhassa. A

képeken és az üzlet nevén kívül egyéb személyes adatot a Szervező nem oszt meg a kép

felhasználásakor.

6.5. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről

és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

6.6. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen

jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére

történő kezelésének megszüntetését kérni.

6.7. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a

módosításokról.

6.8. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

6.9. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 6.2, 6.3 és 6.4 pontban meghatározottaktól eltérő

célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának

kézhezvételéig kezeli. A Szervező tájékoztatja a játékban résztvevőket, hogy a Szervező

adatfeldolgozót jogosult igénye venni.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat pl.

telefonszám, cím feltüntetése stb.), a nyeremény kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill.

a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget

nem vállal.

bottom of page